Medlem Kontingent

Nedsat kontingent

Under særlige omstændigheder har du som medlem af Danmarks Lærerforening mulighed for at få nedsat dit kontingent i en periode.

Du kan få nedsat dit kontingent ved flere forskellige scenarier.

  • Du er ledig og modtager dagpenge: Hvis du får dagpenge pga. ledighed, kan du søge om kontingentnedsættelse. Du får nedsat kontingentet, hvis dagpenge plus eventuel løn ikke væsentligt overstiger den højeste dagpengesats. Nedsættelse på 50 % bevilges for en periode på seks måneder. Herefter skal du igen søge om nedsat kontingent. Kontingentnedsættelsen ophører, når du kommer i job.

  • Du modtager sociale ydelser: Her gælder de samme regler som for dagpenge ved ledighed (se ovenfor). Pt. får du nedsat kontingent, hvis du modtager en af følgende ydelser: * Sygedagpenge * Kontanthjælp * Ledighedsydelse * Revalideringsydelse * Midlertidig arbejdsmarkedsydelse * Ressourceforløbsydelse.

  • Du er i fleksjob: Arbejder du i et fleksjob, kan du søge om kontingentnedsættelse. Hvis ydelsen for fleksjobbet ikke væsentligt overstiger den højeste dagpengesats, får du nedsat kontingentet for hele perioden i fleksjob.

  • Du modtager barselsdagpenge: Du får 50 % nedsættelse for hele perioden på barselsdagpenge.

  • Du er på forældreorlov: Du får 50 % nedsættelse for hele perioden på forældreorlov. Du må ikke modtage supplerende ydelser eller løn under orloven.

  • Du modtager statens voksenuddannelsesstøtte (SVU): Du får 50 % nedsættelse for hele perioden. Du må ikke modtage supplerende ydelser eller løn i perioden.
     
  • Du er nyindmeldte: Hvis det er første gang, du er melder dig ind i Danmarks Lærerforening fraktion 1 eller 2, får du automatisk 50 % kontingentnedsættelse de første seks måneder af medlemskabet. Det gælder alle nyindmeldte medlemmer undtagen de, der er omfattes af karensbestemmelsen og som betaler fuldt kontingent.

  • Du er dimittend: Er du dimittend og overflyttet fra Lærerstuderendes Landskreds, får du automatisk fuld kontingentfritagelse i to måneder efter afsluttet uddannelse. Herefter får du 50 % kontingentnedsættelse i yderligere fire måneder.

Vær opmærksom på, at der bevilges ikke kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft. 

Sådan søger du om at få nedsat dit kontingent 

Du søger om nedsat kontingent ved at sende en mail til: medlemsservice@dlf.org